Dopyt
×

Vážení zákazníci, vzhľadom na extrémne vyťaženie našej výroby môže dochádzať k predĺženiu termínu expedícií. Ďakujeme za pochopenie!

Dôležité upozornenia

Objednávka tlače (všetkých produktov z ponuky) je záväzná (podľa Občianskeho zákonníka §2048-§2049-§2050-§2051-§2052, zákon č. č. 89/2012 Zb). Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (faktúry po splatnosti, neuhradená zmluvná pokuta), budú postúpené vymáhacej spoločnosti na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených!

Ďalej berte na vedomie, že všetky Vami dodané tlačové dáta sú automaticky kontrolované našimi pracovníkmi. V prípade nekorektných dát sa posúva termín expedície, pokiaľ nie sú tieto dáta opravené. Udávaný termín expedície začína bežať, akonáhle sú tlačové dáta plne použiteľné pre tlač. 

1. Úvodné všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.e-abctiskarna.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ tohto internetového obchodu, Zuzana Pekná - abc tiskárna f.o., Sedlecká 46, 391 37 Chotoviny, IČO: 88354326, DIČ: CZ6858170759, zapísaná v živnostenskom registri pod sp. značkou Oz/7220/2011/No. Ďalej ako "dodávateľ". ID datovej schránky: wdekuvx (CZ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Všetky zmluvné strany sa riadi obchodnými podmienkami platné pre nákup v internetovom obchode www.abcprint.sk, v prípade, že sa jedná o vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, riadia sa strany českým občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) v znení neskorších predpisov.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je taká zmluva, ktorá sa uzatvára medzi spotrebiteľom a podnikateľom a na záväzky z nich vzniknuté podľa ust. § 1810 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb.

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa ust. § 2079 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb.

Zmluva o dielo , je taká zmluva, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa ust. § 2586 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb.

Dodávateľ/Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci/spotrebiteľ - je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná podľa ust. § 419 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb.

Kupujúci/podnikateľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, túto činnosť vykonáva samostatne na vlastný účet a zodpovednosť živnostenským alebo obdobným spôsobom sa zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku vzhľadom k tejto činnosti v zmysle ust. § 420 odst.1,2 a § 421 a § 422 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb.

Je-je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný email v objednávke, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

3. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačné podmienky, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

4. Cena

Cena tovaru je uvedená v internetovom obchode dodávateľa na adrese www.abcprint.sk.

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, tj. Vrátane všetkých ďalších poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

5. Platobné podmienky

Za všetky dodávky platí objednávateľ dopredu (bankovým prevodom vopred) alebo platbou cez platobnú bránu.

Ak zvolí odberateľ spôsob platby zálohovou faktúrou, dodávateľ pošle zálohovú faktúru na objednaný tovar vrátane ceny za dopravu. Tovar bude odberateľovi zaslané okamžite po pripísaní platby na účet dodávateľa.

Súčasťou každej dodávky tovaru je platný daňový doklad, ktorý bude zaslaný elektronicky. Pre zmluvných obchodných partnerov zasiela dodávateľ objednaný tovar na faktúru. Splatnosť faktúry a ďalšie podmienky sú dohodnuté individuálne.

6. Doprava

Pre dodanie objednaného produktu využíva firma súčasných dopravcov, najčastejšie PPL a Packetu.

Cena dopravy tlačovín je pevne daná a je vyčíslená po odsúhlasení určitého typu dopravy. Táto cena je uvedená v potvrdení objednávky zaslanej na e-mail a rekapituláciu pred odoslaním objednávky.

7. Termíny dodania

Kupujúci je vopred informovaný o aktuálnej situácii s možným termínom expedície, ktoré si sám pri objednaní volí. U tlačovín je nutné počítať s časom nevyhnutným na výrobu.

Dodávateľ odosiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke.

Ak nie je dodávateľ schopný dodržať termín pre odoslanie, môže byť s kupujúcim dohodnutý iný termín dodania.

8. Reklamácia

Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené nič iné v súvislosti so spôsobom reklamácie, je možné uplatniť reklamáciu písomne ​​(e-mail: info@abctiskarna.cz alebo listom) a tiež priamo v sídle spoločnosti:

Zuzana Pekná - ABC Tiskárna
Sedlecká 46, 391 37 Chotoviny, CZ

Nemožno uplatniť reklamáciu, ktorá spočíva len v tom, že zákazník nepripravil korektné tlačové dáta. To platí najmä pre tlačoviny, u ktorých je príliš nízke rozlíšenie alebo sú použité druhy písma (fonty), ktoré nie sú pevnou súčasťou dokumentu. Drobné farebné odchýlky nie sú považované za vadu. To platí aj pre farebné odchýlky od predchádzajúcej zákazky tlačenej dodávateľom v minulosti.

Dopravné na zaslanie zásielky späť pri reklamácii hradí kupujúci. V prípade vyriešenia reklamácie vrátením peňazí plynie lehota na vrátenie peňazí od chvíle obdržania pôvodnej objednávky späť a zaslanie čísla účtu, na ktorý sa čiastka má vrátiť.

Lehota na vrátenie peňazí je maximálne 10 pracovných dní.

9. Záruka za akosť a zodpovednosť za chybné plnenie

1. Záruka - Spotrebiteľ v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb .: Ak je zákazník spotrebiteľom, začína záručná doba plynúť dňom odovzdania tovaru zákazníkovi a činí 24 mesiacov podľa ust. § 2165 z.č.89/2012 Zb. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním. Ak je zákazník spotrebiteľom a ak nie je tovar pri prevzatí v zhode s kúpnou zmluvou, je zákazník oprávnený požadovať, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedla tovaru do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Nie je takýto postup možný, môže zákazník požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote do 14 dní od dňa prevzatia tovaru podľa ust. § 1829 ods. 1 písm a), z.č. 89/2012 Zb .. To neplatí, ak zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Ak je chyba vzniknutá po prevzatí a uplatnená zákazníkom odstrániteľná, má zákazník právo dodávateľa požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a tá je povinná vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní, odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže zákazník od firmy namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka vada len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Ak nie je žiadna z oboch variantov možná, môže zákazník žiadať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru zákazníkom, je zákazník oprávnený požadovať výmenu tovaru alebo je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak zákazník nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovaru riadne užívať. Ak nebránia neodstrániteľná vada riadnemu používania tovaru, môže zákazník požadovať výmenu tovaru. Spotrebiteľ nepožaduje v takomto prípade výmenu tovaru, má nárok na primeranú zľavu z ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.

2. Zodpovednosť za chyby - Podnikateľ v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb .: Ak je zákazník podnikateľom, je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho doručení, resp. prevzatia, a bezodkladne, najneskôr však do 2 týždňov od doručenia, resp. prevzatie, písomne ​​(listom, faxom či e-mailom) oznámiť dodávateľovi zistené zjavné či skryté vady. Pre dodržanie lehoty je rozhodujúci včasné odoslanie oznámenia. Za vadu je tiež považuje, ak dodávateľ dodá príliš malé množstvo tovaru alebo iný tovar, než aké bolo objednané. Ak je časť dodaného tovaru chybná, zákazník nie je oprávnený reklamovať celej tovaru. Ak je dodaný tovar alebo jeho časť chybné, je dodávateľ povinný - podľa svojej voľby - pri vylúčení ďalších nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady v primeranej lehote dodať zákazníkovi chýbajúci tovar alebo náhradu za chybný tovar alebo chybný tovar v rámci tejto lehoty opraviť. Lehota je primeraná, ak nie je dlhší ako 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie dodávateľovi. Primeraná lehota je dodržaná, ak bola náhradná dodávka či opravený tovar odovzdaný prvému prepravcovi na prepravu v tejto lehote. Nechá Ak dodávateľ. firma primeranú lehotu pre zjednanie nápravy uplynúť bez toho, aby poskytla náhradný tovar alebo chybný tovar opravila, alebo ak sa oprava tovaru zlyhá, môže zákazník požadovať opätovnú opravu tovaru alebo pri vylúčení ostatných nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak je chybná len časť tovaru, môže zákazník odstúpiť od zmluvy čiastočne. Ohľadom bezchybného tovaru zmluva ostáva v platnosti. Zákazník písomne ​​oznámi dodávateľovi aké nároky zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Dodávateľ zodpovedá za dodávky náhradného tovaru a opravy v rovnakom rozsahu ako za pôvodný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným používaním reklamných predmetov (vzniknutých nedodržiavaním odporúčaného používania, ktoré je uvedené v popise výrobku).

10. Vlastníctvo, archivácia, autorské právo

Polygrafické formy (nosiče, kovolisty), ktoré dodávateľ zhotoví a použije na výrobu, zostávajú v jej vlastníctve. Digitálne dáta a iné predmety upotrebiteľné na opätovné použitie ako aj polotovary a hotové výrobky nebudú po termíne dodávky uchovávané ani nebudú zákazníkovi zasielané. Výrobky sú zhotovované výhradne podľa obsahového zadania zákazníka uvedeného v predložených tlačových dátach. Dodávateľ nemá žiadny vplyv na obsah polygrafických výrobkov. Zákazník prehlasuje, že vlastní všetky práva na používanie, prenos a uverejňovanie prenášaných dát, najmä pokiaľ ide o textový a obrazový materiál. Zákazník ručí sám za to, že neporuší ochranné práva tretích osôb, a že obsah jeho tlačovín nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dodávateľ nezodpovedá za obsah tlačovín v prípade, že nimi dochádza k porušovaniu práv tretích osôb, najmä nezodpovedá za porušovanie autorských práv. Zodpovednosť za práva tretích osôb, najmä nároky vyplývajúce z autorských práv, nesie výhradne zákazník.

11. Výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na zákazníka až v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak je zákazník v omeškaní s platením kúpnej ceny, je dodávateľ oprávnený požadovať vydanie tovaru. Vydanie veci zákazníkom dodávateľovi nie je odstúpením od zmluvy. Dodávateľ je vždy oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je zákazník dlhšie ako 5 pracovných dní v omeškaní s úhradou kúpnej ceny.

12. Vrátenie výrobku a storno zákazky

Výrobok nemožno vrátiť v zákonom stanovenej lehote 14 dní - viď ust. § 53 ods. 8 písm. c) Občianskeho zákonníka - jedná sa o dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

Zrušenie objednávky či odstúpenie od zmluvy je možné len do doby odovzdania do výroby (o možnosti stornovaní sa prosím prípadne informujte mailom či telefonicky). O stornovaní zákazky je nutné informovať firmu e-mailom. Pokiaľ nie je na zaslané korektúry reagované do 10 dní, tak je zákazka pustená do výroby podľa naposledy zaslanej korektúry.

O zmene špecifikácií objednávky musí objednávateľ informovať výrobca pomocou e-mailu či telefonicky. Zmena tlačových dát či špecifikácií objednávky je možná len do začatia výroby. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté zlým objednaním produktu či chyby spôsobené nedodržaním základných pravidiel pre zasielanie tlačových súborov (pravidlá viď. https://www.e-abctiskarna.cz/tisk-podklady/ ).

13. Ďalšie práva a povinnosti právnych strán

13.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

13.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

13.3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

13.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

13.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

14.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej ako "osobné údaje ").

14.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

14.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

14.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

14.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe.

14.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

14.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
14.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie ,
14.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

14.9 . Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

15. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

15.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

15.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

B2B spolupráca

Ponúkame veľmi výhodné ceny a zľavy pre tlačiarne, grafické štúdiá či reklamné agentúry.
Zistiť viac

Blog & novinky

Aktuálne zo sveta ABC tlačiarne - nové technológie, tlačiarenské materiály, zaujímavosti a oveľa viac.
Zistiť viac